Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö -18  samt fritidshemmets läroplan, Lgr- 22. Vi tror att förskolan har en viktig roll i samhället idag genom att barn från olika familjekulturer får mötas och öva sig i det sociala samspelet. Det blir en möjlighet att i grupp lära sig att umgås med andra barn som inte är som en själv och tränas i ett demokratiskt förhållningssätt. Vi ser förskolan som ett komplement till hemmet och det strävar vi efter både i vårt förhållningssätt och vår miljö. För oss är barn och föräldrars delaktighet och inflytande viktigt och självklart. Vi låter oss inspireras av tankar från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Detta genom att undersöka och ställa oss i relation till begrepp som bl.a. pedagogisk dokumentation, de 100 språken, det kompetenta barnet, grupplärande m.fl.

Vi strävar efter en barnsyn där barnet ses som intelligent, nyfiket och med en stark drivkraft att utforska omvärlden. Vi vill arbeta med barnets intressen som utgångspunkt och tror på att mångfald berikar. Vi tror att vi lär oss i relation till varandra och tingen och att olikheter och skillnader är en tillgång i lärprocessen. Vi vill skapa en tillåtande atmosfär där barnen vågar pröva sina teorier, är aktiva, fascineras, vågar fråga, diskuterar och experimenterar. En viktig del i detta är att:

  • utforma vår miljö så att den är utmanande och tillgänglig för barnen för ett självständigt utforskande. Miljön är viktig och vi tror att dess utformning har stor betydelse för barnens möjligheter till lärande och nya upptäckter.
  • vara medforskande pedagoger, vara nyfiken och följa barns tankar och teorier och lära oss nya saker tillsammans med barnen. För att följa och dokumentera barnens tankar och lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg.
  • Reflektera, vi sätter också stor tilltro till reflektion i vår verksamhet både tillsammans med barnen och  pedagoger emellan. Varje vecka träffas varje avdelning 2 timmar för att reflektera kring arbetet tillsammans. Vi reflekterar tillsammans med barnen och försöker minnas gårdagen för att dra nya lärdomar och kunna blicka framåt.
  • Skapa en god och tillåtande stämning i gruppen, där barnen känner att man får tycka- och vara olika. Att vi lär oss att jobba tillsammans som goda arbetskamrater och att det är bra att ”låna” kunskaper av varandra.

Vi har kommit överens om några gemensamma värdeord som vi vill ska prägla hela vår verksamhet: Delaktighet, Upptäckarglädje och Framtidstro/ Hållbar framtid (se Våra värdeord).